Horyzont inwestycyjny | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Horyzont inwestycyjny

czas, na który inwestor lokuje środki pieniężne w wybranym instrumencie finansowym (także w jednostkach funduszu inwestycyjnego)