Cele i działalność | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Cele i działalność

Głównymi celami działania Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami są:
1
osoba
reprezentowane środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych
2
wykres
wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce
3
karta
upowszechnianie wiedzy o funduszach inwestycyjnych
4
dłoń
rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi
Cele postawione przed Izbą realizowane są w szczególności poprzez:
przygotowywanie analiz i ekspertyz dotyczących projektów legislacyjnych i innych zamierzeń regulacyjnych, ważnych dla towarzystw funduszy inwestycyjnych i współpracujących z nimi instytucji rynku kapitałowego,
udział w pracach instytucji opiniodawczo-doradczych w sprawach dotyczących funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego,
organizowanie spotkań i konferencji poświęconych aktualnym problemom związanym z działalnością funduszy inwestycyjnych,
gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących sytuacji na rynku funduszy inwestycyjnych,
rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów, inwestorów i osób zawodowo związanych z rynkiem instrumentów inwestycyjnych w Polsce,
wspieranie procesu rozwoju rynku kapitałowego, aktywności gospodarczej i transformacji polskiego prawa finansowego,
zbieranie i rozpowszechnianie informacji o członkach Izby i ich działalności w Polsce i poza jej granicami.