Mariusz Biały | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

mężczyzna w stroju biznesowym
Mariusz Biały
Counsel w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy

Mariusz Biały specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i finansowym.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2003 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii  zdobywał  doświadczenie  w  największych  instytucjach  finansowych działających na polskim rynku, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Istotny obszar jego specjalizacji stanowi problematyka produktów emerytalnych (w  tym:  IKE,  IKZE,  PPE  oraz  PPK),  jak  również  zagadnienia związane  z problematyką MiFID II, AML oraz ochroną danych osobowych.Uczestniczył w projektach o charakterze doradczym, jak również związanych z utworzeniem PPE lub rejestracją zmian dotyczących tych programów, obejmujących m.in. PPE prowadzone przez pracodawców należących do polskich i zagranicznych grup kapitałowych.

Mariusz Biały ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone przez Katedrę Zarządzania  Projektami  zakończył  obroną  pracy  dyplomowej z wynikiem celującym. Jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadził badania poświęcone polskim i zagranicznym regulacjom prawnym dotyczącym instytucji wspólnego inwestowania.

Reprezentował Kancelarię w trakcie koordynowanych przez Ministerstwo Finansów prac legislacyjnych dotyczących działalności instytucji finansowych oraz oferowanych przez te podmioty produktów i usług (związanych m.in.
z implementacją MiFID II

Rekomendacje:  Mariusz Biały w Rankingu The Legal 500 EMEA 2023 jest rekomendowany w kategorii Investment Funds.