Czym w praktyce różni się oszczędzanie w funduszu inwestycyjnym od lokaty bankowej? | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Czym w praktyce różni się oszczędzanie w funduszu inwestycyjnym od lokaty bankowej?

Czym w praktyce różni się oszczędzanie w funduszu inwestycyjnym od lokaty bankowej?
Fundusz inwestycyjny pozwala na wypłatę zainwestowanych pieniędzy bez konsekwencji, jakie niesie ze sobą likwidacja lokaty terminowej przed czasem. Doświadczenie pokazuje, że zyski z inwestycji w fundusz inwestycyjny są w dłuższym okresie wyższe niż zyski z tradycyjnych lokat bankowych. Poniżej krótka analiza pod kątem kilku czynników charakterystycznych dla inwestycji:

1) Zyskowność - W przypadku funduszy inwestycyjnych stopa zwrotu jest zdeterminowana obraną strategią inwestycyjną - bardziej ryzykowne fundusze (np. akcyjne) mogą przynieść wysoki zysk, ale też wysoką stratę. Natomiast najbezpieczniejsze fundusze (np. rynku pieniężnego) zapewnią niewielki, ale stabilny zysk. Żaden z funduszy nie gwarantuje osiągnięcia określonego zysku (z wyjątkiem funduszy z ochroną kapitału). Zyski z lokat bankowych są porównywalne z rentownością funduszy rynku pieniężnego. W przypadku lokat bankowych mamy do czynienia z gwarancją wypłaty określonych odsetek pod warunkiem dotrzymania warunków umowy (np. utrzymania lokaty do terminu zapadalności), zaś środki finansowe z funduszu możemy wycofać w dowolnym momencie nie narażając się na utratę dotychczas wypracowanego zysku.

2) Ryzyko inwestycyjne - Ryzyko inwestycyjne - podobnie jak zyskowność - jest zdeterminowane prowadzoną polityką inwestycyjną. Najwyższe ryzyko utraty kapitału cechuje fundusze akcyjne oraz fundusze mieszane z wysokim zaangażowaniem na rynku akcji. Najniższe ryzyko wiąże się z nabyciem jednostek funduszy rynku pieniężnego i gotówkowych. Szczególnym przypadkiem są fundusze ze stuprocentową ochroną kapitału, gdzie ryzyko straty jest w praktyce zerowe. Dla porównania - w przypadku lokat bankowych ryzyko inwestycyjne w ogóle nie występuje.

3) Płynność - Istotnym atutem funduszy jest płynność. W funduszach otwartych jest ona wysoka - inwestor w każdym momencie wyjścia z inwestycji otrzyma zgromadzony kapitał (nie narażając się na utratę dotychczas wypracowanego zysku). Lokaty bankowe również charakteryzują się płynnością - jednak należy liczyć się z utratą całości lub znacznej części dotychczasowych korzyści (odsetek) w momencie zerwania lokaty przed terminem.

4) Strategia inwestycyjna, duże możliwości wyboru - Unikatową zaletą funduszy inwestycyjnych jest możliwość wyboru strategii inwestycyjnej odpowiadającej naszej skłonności do ryzyka. Oferta funduszy inwestycyjnych jest na tyle szeroka i zróżnicowana, że nawet inwestor o specyficznych, sprecyzowanych wymaganiach może wybrać produkt, który odpowiada jego potrzebom i preferencjom. Przy niskiej skłonności do ryzyka inwestor decyduje się na fundusze o charakterze bezpiecznym, natomiast przy dużej akceptacji ryzyka - na inwestycje agresywne. Co więcej - uczestnik funduszu, w zależności od zmieniającej się koniunktury giełdowej, może praktycznie natychmiast zmienić preferowaną strategię dokonując konwersji jednostek pomiędzy funduszami. Działanie takie nie jest natomiast możliwe w przypadku lokat bankowych.

5) Bezpieczeństwo - Zarówno fundusze inwestycyjne jak i lokaty bankowe ze względu na swoją konstrukcję prawną cechują się wysokim poziomem bezpieczeństwa.
Dostępność - Najwyższą dostępnością charakteryzują się fundusze inwestycyjne otwarte i lokaty bankowe, gdzie możliwość rozpoczęcia inwestycji (lokaty) istnieje już w momencie dokonania wpłaty w wysokości kilkudziesięciu (w niektórych przypadkach kilkuset) złotych.

6) Przejrzystość - Najwyższą przejrzystość zapewniają fundusze inwestycyjne i bezpośrednie inwestycje na giełdzie - w ich przypadku w dowolnym momencie możemy sprawdzić wartość naszego portfela. Lokując oszczędności na lokacie bankowej najczęściej możemy jedynie określić, jaka będzie wartość naszej inwestycji w momencie zapadalności.