Informacje prasowe

Wrzesień piątym miesiącem dobrej sprzedaży funduszy inwestycyjnych – ponad 2,5 mld zł netto.

Wrzesień jest piątym z kolei miesiącem bardzo dobrej sprzedaży funduszy inwestycyjnych, której bilans ogółem wyniósł ponad 2,5 mld zł netto. Polacy nadal inwestują konserwatywnie, wybierając przede wszystkim fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne, do których łącznie napłynęło 2,3 mld zł netto. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych na koniec września wyniosła 269,5 mld zł.

- klienci zdają się dostrzegać szansę w instrumentach rynku kapitałowego, skoro nieustająco powierzają swoje oszczędności funduszom. Na pewno pozytywny wpływ na to ma program PPK, gdzie od początku roku powierzono funduszom inwestycyjnym w zarządzanie ponad 1,5 mld zł. oraz rekordowo niskie oprocentowanie lokat bankowych. Należy jedynie oczekiwać, że przekonają się również do funduszy akcyjnych, które w dłuższej perspektywie dają większą szansę na zysk, zwłaszcza w programach systematycznego oszczędzania. Oby pomogły w tym podobne debiuty, jak ten spektakularny, który miał ostatnio miejsce - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

Dodatnie saldo osiągnęła również grupa funduszy mieszanych, gdzie bilans sprzedaży we wrześniu wyniósł +318 mln zł. Fundusze mieszane cieszą się również dużym powodzeniem w programach PPK. We wrześniu w ramach Planów wpłacono do nich +141 mln zł. Z funduszy akcyjnych, podobnie jak w sierpniu, wypłacono nieco więcej, niż do nich wpłynęło – bilans sprzedaży w tej grupie wyniósł -91 mln. zł.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne z aktywów znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Więcej informacji:
Ewa Madej
t. +48 783 590 814
emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie