Aktualności

Sejm przyjął ustawę, która reguluje zasady dziedziczenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Po precedensowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października b.r. dotyczącym zasad sukcesji podatkowej spadkobierców jednostek uczestnictwa, przyszła pora na uregulowanie tej kwestii od strony legislacyjnej. W środę Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Projekt dotyczy zmian podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym  spadkobierców jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W szczególności chodzi o umożliwienia zaliczenia przez spadkobiercę kosztów uzyskania przychodu poczynionych przez spadkodawcę z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa. Do tej pory towarzystwa funduszy inwestycyjnych zmagały się z problemem podatkowej nierówności dziedziczenia środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych wobec dziedziczenia np. środków na lokatach bankowych lub gotówki. Inwestor, który odziedziczył jednostki uczestnictwa, przy ich zbywaniu musiał zapłacić podatek dochodowy od zysków kapitałowych (podatek Belki 19%) od całej odziedziczonej kwoty a nie tylko od wypracowanego zysku. Co więcej, podatek był pobierany również w sytuacji kiedy fundusz przyniósł straty. 

„Zmiana przepisów jest bardzo ważna dla całego rynku funduszy inwestycyjnych, a przede wszystkim dla klientów TFI, ponieważ kończy z dyskryminacją podatkową inwestorów, którzy odziedziczyli jednostki uczestnictwa. Dzięki ustawie będą oni  mogli pomniejszyć przychód z odkupienia jednostek uczestnictwa o wydatki poniesione przez spadkodawcę na ich nabycie. De facto oznacza to mniejszy podatek, jaki będą musieli zapłacić" - powiedział Marcin Dyl Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

IZFiA bardzo mocno angażowała się w proces legislacyjny powyższego projektu, zgłaszając uwagi do projektu, biorąc udział w konsultacjach środowiskowych, uczestnicząc w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych a także interweniując u Rzecznika Praw Obywatelskich.  Brała również udział w postępowaniach sądowych, które w tej sprawie toczyły się przy udziale TFI Członków Izby.

Projekt trafi teraz do Senatu RP, który zajmie się nim w najbliższy poniedziałek 28 października. Wejście w życie zmian przewiduje się na 1 stycznia 2014r.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie