Fundusz rynku pieniężnego jest formą odpowiednią dla klientów instytucjonalnych preferujących lokaty zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 roku wprowadza standard funduszu rynku pieniężnego, zgodnie z którym fundusze rynku pieniężnego muszą prowadzić zdefiniowaną politykę inwestycyjną ograniczając ryzyko kursowe, walutowe, zmiany stopy procentowej, czyniąc z tak zdefiniowanego funduszu możliwie najbezpieczniejszą formę lokowania gotówki. Niektóre fundusze rynku pieniężnego posiadają rating niezależnych agencji ratingowych, który świadczy o poziomie bezpieczeństwa lokaty w funduszu pieniężnym.

Choć zasadnicza część oferty funduszy inwestycyjnych dostępna jest zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych, w ostatnim czasie fundusze oferują firmom coraz więcej udogodnień, dostosowanych do ich specyficznych potrzeb. W 1999 r. powstały pierwsze fundusze, które adresowane są wyłącznie do osób prawnych. Ich zaletą są znacznie niższe, zapisane w statutach, limity kosztów operacyjnych. Możliwość znacznego zredukowania kosztów wynika z wysokich przeciętnych wpłat, jakie wnoszą klienci tych funduszy. Fundusze te stosują również ograniczenia umożliwiające im lokowanie większej części środków w instrumenty dłużne o wyższej rentowności.

Nową instytucją, która pojawiła się w 1999 r., są również fundusze dywidendowe. Dochody osiągane przez te fundusze nie przekładają się na wzrost wartości jednostki uczestnictwa, lecz są wypłacane uczestnikom w formie okresowej dywidendy. Zaleta takiego rozwiązania wynika z korzystnych regulacji podatkowych, które traktują wypłatę okresowych dochodów z funduszu inwestycyjnego jako dywidendę od osoby prawnej.

Jednostki uczestnictwa niektórych funduszy mogą też być wykorzystywane jako zabezpieczenie pożyczek między instytucjami.

Oferta funduszy inwestycyjnych adresowana jest również do towarzystw ubezpieczeniowych, które pragną zaproponować swym klientom ubezpieczenie na życie związane z funduszem inwestycyjnym. Współpraca towarzystwa ubezpieczeniowego z funduszami inwestycyjnymi pozwala każdemu z partnerów na specjalizację - towarzystwo ubezpieczeń na życie zarządza tą częścią składki, która służy pokryciu ochrony ubezpieczeniowej, a fundusze inwestycyjne lokują tę część składki, którą ubezpieczeni przeznaczyli na cele kapitałowe.

 

wróć do listy

Indywidualne
Konta Emerytalne

czytaj więcej

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

czytaj więcej

Dla klientów indywidualnych

czytaj więcej

Pracownicze programy emerytalne

czytaj więcej

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"