Oszczędzanie na emeryturę stało się faktem i rzeczywistością dnia codziennego wielu milionów ludzi na całym świecie. Trzeba myśleć również o swojej emeryturze. Trzeba dokonywać wyborów, analizować, wiedzieć, bowiem od słuszności wyborów zależy duża część życia.

W Unii Europejskiej właściwe rozwiązanie indywidualnych działań inwestycyjnych jest osią wielu działań politycznych i legislacyjnych, czego dowodem są: dyrektywa dotycząca zabezpieczenia emerytalnego (2003/41/EC) i bardzo szczegółowe opracowanie Green Paper COM(97)283. Patrząc okiem specjalistów unijnych Indywidualne Konto Emerytalne realizowane przy pomocy funduszy inwestycyjnych spełnia wszystkie przewidywane przez unijne wytyczne cechy. Konto emerytalne, powstające z osobistych wpłat, z pewnością jest powiązane z wpłacającym i jest jego własnością, dającą mu określone prawa majątkowe. Jednoznaczne powiązanie własności pozwala na transfer. To by swobodnie mogło być przenoszone w ślad za swoim właścicielem to kwestia jednoznacznego określenia własności i ewentualnie przepisów podatkowych regulujących transfer kapitału (szczególnie w przypadku transferu zagranicznego). Środki na przyszłą emeryturę muszą być otaczane szczególną ochroną o wysokim standardzie bezpieczeństwa. Nie mogą być zależne od ryzyka bilansu instytucji, w której są gromadzone, nie mogą maleć tylko dlatego, że instytucja przeżywa trudności rynkowe ani tym bardziej znikać, gdy bankrutuje. Można to uzyskać dzięki rozwiązaniu, gdy środki inwestujących są oddzielone od instytucji zarządzającej - czyli tak jak ma to miejsce w funduszach inwestycyjnych. Środki te muszą być wyłącznie przeznaczane na inwestowanie celem zwiększania ich wartości. Polityka inwestowania powinna być przejrzysta, a na ewentualną jej zmianę muszą wyrażać zgodę oszczędzający. Powinna być ona także oparta na zdywersyfikowanych inwestycjach kapitałowych w te klasy aktywów, które z jednej strony pozwalają na zwrot wyższy niż inflacja i odtwarzanie wartości pieniądza w czasie. Realizacja tak ściśle określonej polityki inwestycyjnej musi podlegać nadzorowi wyspecjalizowanych instytucji. Stworzenie systemu zabezpieczeń o powyższej charakterystyce jest celem w wielu krajach i stanowi troskę wielu rządów o sprawne jego wprowadzenie. Służy to, bowiem uniezależnieniu przyszłości obywateli od problemów budżetowych państwa. Od trafności przyjętych rozwiązań zależy nie tylko komfort życia, ale i rozwój gospodarczy kraju.

Indywidualne Konta Emerytalne rozpoczęły w Polsce działalność 1 września 2004 r. Pomiędzy dostępnymi formami oszczędzania na IKE fundusze inwestycyjne wydają się być korzystnym rozwiązaniem dla Klientów. Większość działających na polskim rynku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zdecydowała się na oferowanie IKE już od pierwszego miesiąca obowiązywania ustawy. Specyfika działalności funduszy pozwala na bardzo proste i szybkie zaoferowanie IKE, w oparciu o już istniejące i znane klientom produkty. Fundusze mogą również zaoferować dodatkową korzyść - relatywnie niższe koszty. Część TFI wyselekcjonowała na potrzeby IKE kilka funduszy ze swoich ofert - tych, które najlepiej nadają się do oszczędzania na emeryturę, część natomiast udostępniła w IKE całą gamę funduszy. W ramach jednego IKE klienci mogą wybrać jeden lub kilka funduszy z oferty danego TFI, w których samodzielnie decydują o podziale swoich środków. W ten sposób posiadacze IKE w funduszach uzyskali możliwość zbudowania swojego własnego, emerytalnego portfela, dopasowanego do wieku czy aktualnej sytuacji finansowej.

Indywidualne Konta Emerytalne w funduszach inwestycyjnych dały możliwość zaproponowania klientom specjalnych konkurencyjnych opłat opartych o różne kategorie jednostek uczestnictwa. Kategorie różnią się sposobem i wielkością pobieranych opłat manipulacyjnych oraz za zarządzanie. Opłata manipulacyjna - w zależności od kategorii - może być pobierana przy nabywaniu jednostek lub wyłącznie przy ich odkupywaniu, albo z zastosowaniem obu sposobów. Wiele Towarzystw oferuje również preferencyjne stawki w opłatach, które są uzależnione np. od długości okresu oszczędzania. Z biegiem lat opłaty takie mogą być nawet całkowicie zniesione - podobnie jak ma to miejsce w przypadku oferowanych przez TFI planów systematycznego oszczędzania. Towarzystwa zadbały o wygodę Klientów także w zakresie nadwyżek - posiadacze IKE w funduszach nie muszą martwić się o ustawowy limit wpłat. Jego przekroczenie w przypadku niektórych ofert powoduje automatyczne przesunięcie nadwyżek na odrębny rejestr prowadzony poza IKE, gwarantując Klientom stały dostęp do tych środków.

 

wróć do listy

Dla klientów indywidualnych

czytaj więcej

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

czytaj więcej

Dla klientów instytucjonalnych

czytaj więcej

Pracownicze programy emerytalne

czytaj więcej

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"