Oprócz oferty oszczędzania w dowolnie wybranym funduszu inwestycyjnym, klientom oferowany jest szereg dodatkowych udogodnień. Najczęściej proponowane są plany systematycznego oszczędzania, które w zależności od towarzystwa mogą występować pod różnymi nazwami. Zachętą dla klientów deklarujących wnoszenie stałych okresowych wpłat do funduszy inwestycyjnych danego towarzystwa są atrakcyjne zniżki w opłatach manipulacyjnych. Konstrukcja planów systematycznego oszczędzania jest z reguły bardzo elastyczna, co umożliwia dopasowanie planu do indywidualnych potrzeb finansowych klienta. Plany systematycznego oszczędzania ułatwiają gromadzenie oszczędności na takie cele jak dostatnia emerytura, zakup mieszkania lub budowa domu, pokrycie kosztów wykształcenia dzieci czy zachowanie rezerw finansowych na nieprzewidziane wydatki. W praktyce nawet niedotrzymanie warunków planu systematycznego oszczędzania nie jest obarczone dużym ryzykiem ani wysokimi opłatami. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych są jednym z podmiotów uprawnionych, na mocy Ustawy o Indywidualnych Kontach Emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 roku, do prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE). Produkt jakim jest IKE stanowi dopełnienie reformy emerytalnej o ustawowo wystandaryzowaną, dobrowolną, indywidualną formę gromadzenia środków na własną emeryturę w sposób systematyczny.

Innym udogodnieniem oferowanym przez niektóre towarzystwa są programy rentierskie, umożliwiające odkupywanie jednostek uczestnictwa w ustalonych odstępach czasu. Programy te adresowane są do osób w średnim i starszym wieku, którym zależy na uzyskiwaniu regularnych, okresowych dochodów.

Coraz częściej towarzystwa funduszy inwestycyjnych nawiązują współpracę z firmami ubezpieczeniowymi, oferując wspólne produkty, łączące systematyczne oszczędzanie z ubezpieczeniem na życie. Inną propozycją jest ochrona ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków, oferowana klientom bezpłatnie przez niektóre z towarzystw.

Dodatkowym udogodnieniem dla klientów jest również możliwość konwersji - przenoszenia zainwestowanych środków między funduszami. Towarzystwa często podejmują też akcje promocyjne, polegające na okresowym znoszeniu bądź obniżaniu opłat manipulacyjnych.

 

wróć do listy

Indywidualne
Konta Emerytalne

czytaj więcej

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

czytaj więcej

Dla klientów instytucjonalnych

czytaj więcej

Pracownicze programy emerytalne

czytaj więcej

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"