Informacje prasowe

Petycja do Ministra Michała Boni w sprawie zachęt do III filaru

INFORMACJA PRASOWA

Środowisko funduszy inwestycyjnych apeluje do Ministra Michała Boni: zmiany w
III filarze są konieczne!

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wraz ze skupionymi wokół niej
towarzystwami funduszy inwestycyjnych wysłały do Pana Ministra Michała Boni petycję
w sprawia konieczności wprowadzenia zmian w systemie zachęt do III filaru
zabezpieczenia emerytalnego.

Petycja została podpisana przez Prezesa Zarządu oraz Członków Rady Izby
Zarządzających Funduszami i Aktywami i wysłana w dniu 28 października 2010r. do Pana
Ministra Michała Boni. Celem petycji jest zwrócenie uwagi osób rządzących Państwem na
konieczność wprowadzenia jak najszybszych zmian w III filarze zabezpieczenia emerytalnego.
W przeciwnym razie, jak oceniają przedstawiciele TFI, III filar przestanie istnieć, ponieważ z roku
na rok coraz bardziej traci on na popularności. „Sytuacja jest dramatyczna. Jeśli Państwo nic nie
zrobi w kierunku zachęcenia Polaków do indywidualnego oszczędzania na emeryturę w III
filarze, umrze on śmiercią naturalną a z nim cała idea zreformowanego systemu emerytalnego.
Dwa filary w trójelementowym systemie nie są wstanie udźwignąć ciężaru zapewnienia
obywatelom satysfakcjonującej i godnej emerytury” – mówi Leszek Jedlecki Prezes ING TFI,
Przewodniczący Rady IZFiA.

Charakter pożądanych i postulowanych przez środowisko funduszy inwestycyjnych
zmian dotyczy przede wszystkim sfery podatkowej i wprowadzenia realnych zachęt fiskalnych
do oszczędzania w III filarze. Proponowane przez polskiego ustawodawcę zachęty (zwolnienie z
podatku „Belki” oraz podwyższenie limitu wpłat na IKE) nie spełniły swoich funkcji i nie
przekonały Polaków do III filaru. Doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej, jak wynika z
analizy przeprowadzonej przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie Izby „Porównanie
systemów dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce oraz w wybranych krajach Unii
Europejskiej”, pokazują, że drogą do zwiększenia popularności dodatkowego indywidualnego
oszczędzania na emeryturę jest przybliżenie w czasie korzyści podatkowych. „Naszym zdaniem
jedynym ratunkiem dla III filaru jest stworzenie takiego środowiska regulacyjnego, które umożliwi
odliczania od podstawy opodatkowania składek na IKE, co nie musi wiązać się, jak powszechnie
się na to wskazuje, z negatywnymi skutkami budżetowymi. Dzięki temu, ulga będzie odczuwalna
przez podatnika na bieżąco – mówi Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA.

Tekst petycji oraz raport „Porównanie systemów dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w
Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej” znajdują się w załączeniu.
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 18 działających w Polsce towarzystw funduszy
inwestycyjnych, zarządzających ponad 370 funduszami, których aktywa na koniec września bieżącego roku
osiągnęły ponad 94 mld zł. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 603, e-mail: mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie