Informacje prasowe

Nowy skład Rady IZFiA - Informacja prasowa, 16 grudnia 2020 r.

Warszawa, 16 grudnia 2020 r.

INFORMACJA PRASOWA

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jednym głosem dla rynku

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w dniu 7 grudnia dokonało istotnych zmian w statucie Izby oraz powołało nowy, szerszy skład Rady IZFiA. Pierwsze posiedzenie Rady w nowym składzie odbyło się 14 grudnia.

Radę IZFiA reprezentują obecnie trzy niezależne grupy TFI, których członkowie wybrali spośród swojego grona reprezentantów:

 

     Grupa I:

Grupa II:

     Grupa III

1.      Jacek Janiuk

2.      Jacek Marcinowski

3.      Piotr Żochowski

1.      Małgorzata Barska

2.      Grzegorz Piwowar

3.      Marcin Żółtek

 

1.      Beata Sax

2.      Katarzyna Majchrzak

3.      Paweł Pasternok

4.      Jarosław Wikaliński

 

Przy jednomyślnej zgodzie wszystkich członków Rady jej Przewodniczącym został Piotr Żochowski, prezes zarządu PKO TFI SA, a stanowisko Zastępcy Przewodniczącego objęła Małgorzata Barska, prezes zarządu NN Investment Partners TFI SA.

- satysfakcją napawa fakt, że tak różnorodne środowisko potrafi się porozumieć i chce pracować wspólnie dla realizacji zadań stojących przed branżą. IZFiA jest organizacją dobrowolną i im większą skupia  reprezentację, tym nasz głos będzie lepiej słyszany i silniejszy. Działamy w otoczeniu mało elastycznych regulacji i trudnych realiów gospodarczych oraz biznesowych. Dlatego w najbliższych miesiącach będziemy się koncentrować na tym, aby w porozumieniu z nadzorcą oraz Ministerstwem pomagać porządkować je w taki sposób, by sprzyjały rozwojowi rynku. Inwestycje za pośrednictwem funduszy, ich różnorodność i szeroka oferta programów długoterminowego oszczędzania, są coraz większą nadzieją na godziwe stopy zwrotu w dłuższej perspektywie - mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFIA.

IZFiA już w sierpniu przesłała do Ministerstwa Finansów obszerny dokument p.t. „Propozycje deregulacji dla podniesienia efektywności rynku funduszy inwestycyjnych”. Zawiera on szczegółową analizę wybranych regulacji oraz propozycje ich przeformułowania w taki sposób, aby spełniały wymogi przepisów prawa unijnego przy uwzględnieniu krajowej specyfiki rynku, poprawiając warunki funkcjonowania nie tylko branży TFI, ale przede wszystkim uczestników funduszy.

 

- Dziękuję za wybór i okazane zaufanie. Nowy szerszy skład Rady jest moim zdaniem dobrą reprezentacją naszego środowiska TFI.  Jestem optymistycznie nastawiony do naszych dalszych prac – mówi Piotr Żochowski, przewodniczący Rady IZFiA.

 

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

 

Więcej informacji:

Ewa Madej

Dyrektor ds. Komunikacji
+48 783 590 814

emadej@izfa.pl

wwwizfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie