Aktualności

Małgorzata Rusewicz powołana w skład Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego GPW

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że Pani Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA została powołana w skład elitarnego grona członków Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Decyzję tę podjął zarząd GPW w uchwale z dnia 29 października 2020 r.

Komitet Konsultacyjny GPW ds. Ładu Korporacyjnego jest stałym ciałem doradczym w sprawach dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego na rynkach prowadzonych przez GPW, a także współpracy GPW z innymi podmiotami w zakresie rozwoju i promowania corporate governance w Polsce. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji polskiego rynku kapitałowego, autorytety w dziedzinie corporate governance, a także pracownicy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Komitet jest niezależnym od GPW ciałem doradczym, a jego rolą jest inicjowanie i podejmowanie działań w obszarze ładu korporacyjnego.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Komitet ds. Ładu Korporacyjnego należą:

  • inicjowanie zmian w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 („Dobre Praktyki”) oraz opiniowanie projektów zmian przedłożonych Komitetowi przez GPW;
  • inicjowanie i opiniowanie zmian w Regulaminie Giełdy i przepisach prawa, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą zagadnień ładu korporacyjnego;
  • analizowanie sposobu stosowania Dobrych Praktyk przez spółki giełdowe oraz poprawności wypełniania przez te spółki obowiązków informacyjnych związanych z Dobrymi Praktykami;
  • zajmowanie stanowiska w przypadku zajścia okoliczności wskazujących, że mogło dojść do nieprawidłowości w zakresie stosowania Dobrych Praktyk lub naruszenia obowiązków informacyjnych związanych z Dobrymi Praktykami;
  • wydawanie opinii i rekomendacji odnoszących się do indywidualnych przypadków lub wybranych zagadnień i zjawisk dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego na rynkach prowadzonych przez GPW;
  • opiniowanie projektów i inicjatyw z zakresu corporate governance, podejmowanych przez GPW lub przez inne podmioty działające we współpracy z GPW;
  • podejmowanie innego rodzaju aktywności, w tym działań edukacyjnych, mających na celu propagowanie Dobrych Praktyk i idei corporate governance.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie