Informacje prasowe

Jak klienci TFI oszczędzają na emeryturę_4_11_2010

INFORMACJA PRASOWA

Klient TFI bardziej niż statystyczny Polak jest świadomy potrzeby dodatkowego
oszczędzania na emeryturę

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przeprowadziła na grupie 1031 klientów 6 
towarzystw funduszy inwestycyjnych, Członków Izby, badanie dotyczące indywidualnego
oszczędzania w III filarze i wiedzy w tym zakresie. Badanie stanowiło kontynuację badania
„Jak Polacy oszczędzają na emeryturę” przeprowadzonego w maju b.r. we współpracy z
Centrum Badania Opinii Społecznej. Uzyskane wyniki pozwalają porównać, jak na tle
ogólnopolskiej grupy Polaków wypadają klienci towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Klienci towarzystw funduszy inwestycyjnych to osoby posiadające już doświadczenie na
rynku kapitałowym. To doświadczenie przekłada się na lepsze zrozumienie zasad panujących
na rynku, i co za tym idzie większą świadomość konieczności indywidualnego oszczędzania na
emeryturę oraz wiedzę w tym zakresie. Świadczą o tym wyniki badania.

Uczestnicy funduszy myślą o swojej przyszłości i starości i głównie pod tym kątem lokują
środki w funduszach inwestycyjnych. To właśnie długoterminowe cele oszczędzania dominują
nad zaspokojeniem jednorazowych potrzeb takich jak: kupno mieszkania czy samochodu.
Świadczy to o tym, że fundusze inwestycyjne są słusznie postrzegane przez ich uczestników
przede wszystkim jako instrumenty długoterminowego oszczędzania i w ten sposób są
wykorzystywane.

W opinii połowy badanych klientów TFI przyszła emerytura wypłacana z I i II filaru
systemu emerytalnego wyniesie nie więcej niż 60% pensji lub ostatniego dochodu z działalności
przed przejściem na emeryturę, co dla ¾ z nich będzie niewystarczające. W związku z tym 64%
klientów funduszy bierze sprawy w swoje ręce i oszczędza dodatkowo na czas emerytury. Dla
porównania, w grupie ogólnopolskiej na emeryturę oszczędza zaledwie 13% Polaków, czyli
prawie pięć razy mniej, mimo iż wysokość przyszłej emerytury dla większości z nich również nie
jest wystarczająca. Co więcej, w grupie klientów TFI tylko 15 % nie oszczędza i nie zamierza
oszczędzać, natomiast w grupie przebadanych Polaków, ponad połowa. W celu oszczędzania
na emeryturę klienci TFI najchętniej wybierają fundusze inwestycyjne, przed lokatami
bankowymi oraz polisami ubezpieczeniowymi, co odróżnia uczestników funduszy od grupy
Polaków, którzy na pierwszym miejscu stawiają produkty bankowe takie jak: konta osobiste,
które de facto nie są instrumentami do długoterminowego oszczędzania. Z Indywidualnych Kont
Emerytalnych korzysta jednak tylko 9% zbadanych klientów TFI.

W ocenie uczestników funduszy, jak również w opinii grupy ogólnopolskiej najlepszym
sposobem do długoterminowego oszczędzania na emeryturę jest inwestycja w nieruchomości,
działki, grunty rolne. Tutaj panuje zgodność. Tym, co wyróżnia badanych klientów TFI jest
wysokie uplasowanie funduszy inwestycyjnych (20%) jako najlepszych form długoterminowego
oszczędzania, które jedynie przez 4 % Polaków są postrzegane jako najlepsze. Klienci TFI lepiej
od grupy ogólnopolskiej oceniają też fundusze w porównaniu z innymi instrumentami: lokatami
bankowymi, polisami ubezpieczeniowymi oraz samodzielnym inwestowaniem na giełdzie.

Korzyścią inwestowania w fundusze jest nie tylko ich lepsze postrzeganie, ale również
większa wiedza na temat III filaru. Klienci TFI częściej od grupy ogólnopolskiej potrafią wskazać
na właściwe cechy produktu jakim jest Indywidualne Konto Emerytalne, mniej też się wahają w
udzielanych odpowiedziach. Co ciekawe, oceniając IKE pod kątem emerytalnego oszczędzania,
dwa razy więcej klientów TFI niż respondentów z próby ogólnopolskiej widzi je jako atrakcyjne
narzędzie, a taki sam odsetek ocenia IKE jako nieatrakcyjne. Główną różnicę stanowią osoby
niezdecydowane, niepotrafiące dokonać oceny, których w przypadku klientów TFI jest znacznie
mniej.

„Z przeprowadzonego badania wynika, że klient TFI, na podstawie posiadanych
informacji i dysponując nabytą wiedzą oraz doświadczeniem, potrafi dokonać oceny produktu
jakim jest IKE i stwierdzić czy jest to instrument atrakcyjny dla niego czy nie. Statystyczny Polak
dysponując tym samym zakresem podanych informacji nie jest w stanie wykorzystać ich w
sposób właściwy do dokonania oceny produktu. Dlatego właśnie tak dużo respondentów z
badania ogólnopolskiego jest niezdecydowanych. – mówi Marcin Dyl Prezes Zarządu IZFiA.
Badanie Jak klienci TFI oszczędzają na emeryturę pozwala określić, czy fakt korzystania
z funduszy inwestycyjnych wpływa na opinie, wiedzę i konkretne działania dotyczące
dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Wyniki badania wskazują na istnienie takiej
zależności. Osoby oszczędzające w funduszach inwestycyjnych mają świadomość potrzeby
indywidualnego gromadzenia środków na przyszłą emeryturę, w dużej części oszczędzają,
szczególnie za pomocą funduszy inwestycyjnych, mają też większą wiedzę o IKE i lepiej
rozumieją jak działa ten produkt i jakie korzyści ze sobą niesie. . „Takie wnioski mogą być po
części odpowiedzią na pytanie: co zrobić, żeby Polacy uczestniczyli w dodatkowych formach
zabezpieczenia emerytalnego? Żeby przekonać Polaków do IKE czy PPE najpierw trzeba ich
przekonać w ogóle do rynku kapitałowego, wytłumaczyć jak funkcjonuje i wskazać, że każdy
może w nim uczestniczyć. Bez ciągłej i nieustannej edukacji ani rusz”- podsumowuje Marcin Dyl.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające
w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej
– od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych,
którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy
inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o
funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami
inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 18 działających w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających
ponad 370 funduszami, których aktywa na koniec września bieżącego roku osiągnęły ponad 94 mld zł. IZFiA jest
członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 603, e-mail: mabramczyk@izfa.plhttp://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie